شبنم شهرزاد فارغ التحصیل انستیتوت رسانه ای نی

No Comment

شبنم شهرزاد فارغ التحصیل انستیتوت رسانه ای نی که بعد ازفراگیری مهارت های فن ژورنالیزم در یکی از رسانه های معتبر کشوربه صفت خبرنگار کار می کند، بانو شهرزاد اکنون در تلویزیون جهان بحیث گزارشگر موفق کار می کند وی در مورد آموزش در انستیتوت رسانه یی نی میگویید: انستیتوت رسانه ای نی یگانه کانون علمی است که محصلین می توانند با استفاده از دروس عملی این انستیتوت، مانند کار با کمره های ایچ دی، وسایل تخنیکی و استدیوی های معیاری آشنایی کامل بیدا نمایید به گفته دوشیزه شهرزاد، او تفاوت اانستیتوت رسانه یی نی را با کانون های علمی دیگر در این میداند که بیشترین بخش دروس شان شامل کار های عملی در انستیتوت بوده محصلین می توانند بیشتر با شیوه های تهیه برنامه های رادیویی، تلویزونی ومطبوعاتی آشنایی نموده ودر زمان کار دریک رسانه با استفاده از فراگیری مهارت های دست داشته خویش قادر به تهیه هر نوع گزارشها وبرنامه ها در رسانه های تصویری، شنیداری وطباعتی شوند و به صفت ژورنالستان موفق در رسانه های کشور بدرخشند، شبنم شهرزاد که یک تن از فارغان انستیتوت رسانه یی نی توانسته است که در تلویزون جهان منحیث یک ژورنالیست فعال وموفق اجرای وظیفه نماید وکاروی سبب کسب ضایت مسولین ان تلویزون گردیده هست .

 

No Comments

Leave your comment

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK