برنامه های رادیویی

سازمان دیده بان رسانه ها برنامه های رادیویی دوهفته ای را تولید می کند ، که دررادیوئی سلام وطندار پخش میشود. این برنامه از ۳۰ ایستگاه رادیویی در سراسر افغانستان پخش شده است.

برنامه های رادیویی هفته وار
برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۰

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۱

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۲

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۳

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۴

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۵

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۶

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۷

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۸

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۴۹

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۰

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۱

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۲

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۳

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۴

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۵

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۶

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۷

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۸

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۵۹

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها۳۶۰

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها ۳۶۱

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها ۳۶۲

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها ۳۶۳

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها ۳۶۴

برنامه رادیویی دیده بان رسانه ها ۳۶۵

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK