شفیع کریمی،یکتن ازفارغان انستیتوت رسانه یی نی

نظر ندارد

شفیع کریمی،یکتن ازفارغان انستیتوت رسانه یی نی است که درحال حاضربه حیث گرداننده برنامه های سیاسی درتلویزون آریانا ایفای وظیفه مینمایند. وی میگوید یگانه آرزویم این بود تا روزی دریکی ازتلویزون های معتبرکشور؛به صفت خبرنگار و به ویژه گردانندۀ برنامه های سیاسی ظاهر گردم.

وی گفت:” انستیتوت رسانه یی نی در رسیدن به این آرزو؛مرا یاری نموده است.”

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK