شفیع کریمی یکتن از فارغان انستیتوت رسانه یی نی

نظر ندارد

شفیع کریمی یکتن از فارغان انستیتوت رسانه یی نی، که درمدت کم پله های بلند ترقی وپیشرفت را پیموده است او دو سال قبل از انستیتوت رسانه یی نی فارغ گردیده  در اوایل به حیث تهیه کننده برنامه های سیاسی بعدا به حیث گرداننده برنامه های سیاسی واکنون هم مدیر برنامه های سیاسی تلویزون آریانا نیوز هست وی راز موفقیتش  را  در کار رسانه یی، نتیجه  آموزشهایی میداند که در انستیتوت رسانه یی نی آموخته است .

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK