عنقریب امتحان کانکور سمستر خزانی اخذ میگردد

نظر ندارد
عنقریب امتحان کانکور سمستر خزانی اخذ میگردد

به تمام آنعده کسانیکه برای امتحان کانکور سمستر خزانی انستیتوت رسانه یی نی ثبت نام نموده اند رسانیده میشود، از اینکه امتحان کانکورسمسترخزانی نزدیک است. هرچه زودتر به انستیتوت رسانه یی نی تشریف آورده فورم های خویش را تا روز پنجشنبه ۲۳ سنبله تسلیم نمایند.تا کارت امتحان برای شان داده شود.
وهم
آنعده ازعلاقمندان ژورنالیزم که خواهان شمولیت در انستیتوت رسانه یی نی هستند میتوانند هرچه زودتر به انستیتوت رسانه یی نی مراجعه نموده فورم شمولیت حاصل نمایند.

آدرس : سرک عمومی دارلاامان، ایستگاه شرکت، کارته سه ،خانه شماره ۸۹

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK