فردین مومن زاده، یکتن از دانش آموختگان انستتیوت رسانه یی نی

نظر ندارد

انستیتیوت رسانه یی نی در رشته خبرنگاری نوین با هفت دور فراغت توانسته است، خبرنگاران خوب وموفق درسانه های تصویری، صوتی، شنیداری وچاپی به جامعه تقدیم نمایید.فردین مومن زاده، یکتن از دانش آموختگان این انستتیوت بوده که اکنون در تلویزون ۱۰ به حیث خبرنگار اجرای وظیفه می نمایند. وی در مورد چگونگی فراگیری دانش مسلکی خبرنگاری در انستیتوت رسانه یی نی میگوید” من امروز هر آنچه هستم از اثر آموزش های بوده که درانستیوت رسانه یی نی فرا گرفتم و خود را مدیون استادانی میدانم که واقعا در این راستا صادقانه مرا کمک ویاری نموده است . “

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK