مربی گری روی خطی

مربی گری به روند اطلاق  می گردد ، که با اشتراک کننده گان بعد از برنامه های اموزشی همکاری می شود تا محتوای کورس هایی که آموزش دیده اند را در ساحه ی عمل به صورت بهتر تطبیق کنند. موسسه ی نی اموزش دیده ها را بعداز هریک از برنامه های مربوط به پروژه های خویش در فرآیند حمایت های پس از آموزش قرار می دهد. اشتراک کنندگان برنامه های اموزشی در سطح مرکز و ولایت توسط اموزگاران و همکاران شان در فرآیند مربی گری همیاری می شوند.

هر اموزگار مکلف است تا هریک از اشتراک کننده هارا بعد از ختم برنامه ی آموزشی، شامل فرآیند مربی گری سازد. تمامی کار ها “گزارش ها” توسط مربی ها در صفحات اکسل آماده و به دیپارتمنت ارزیابی و نظارت موسسه ی نی فرستاده می شود و برای پیشرفت های بعدی روی آن تصمیم اتخاذ می گردد. یگانه هدف از این فرآیند همانا مدنظر گرفتن راهنمایی برای تطبیق مهارت های فراگرفته شده در کورس های اموزشی و نظارت از روند گزارش دهی شان می باشد. برای اینکه اشتراک کننده ها مکلف به انکشاف دادن گزارش های شان مرتبط به آنچه آموزش دیده اند، گردند، اموزگاران موسسه ی نی برای هریک از اشتراک کننده شهادتنامه یا پایان نامه را بعد از ختم فرآیند مربی گری و همیاری های مسلکی تفویض می کنند.

 

pressrelease
کورس های کوتاه مدت خبرنگاری در رسانه

1234567890
کورس های کوتاه مدت خبرنگاری در نی


کورس های کوتاه مدت پیشرفته خبرنگاری


کار عملی صنوف حق دسترسی به اطلاعات


برنامه آموزشی گزارش دهی پارلمانی

 

گزارش‌های خبرنگاران آموزش دیده در نی در برنامه های آموزشی متمرکز به یک موضوع ویژه یا Thematic Trainings

 

نمونه های کاری اشتراک کننده های آموزش های نی_ پروژه رسانه

برنامه آموزشی مولتی مدیا_انتخابات ۲۰۱۸

 

 

 

 

 

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK