گفتگو با گیتی کریمی

نظر ندارد
گفتگو با گیتی کریمی

انستیتوت رسانه‏ یی نی که در سال ۱۳۹۰شروع به فعالیت نموده است تاحال چهار دوره دانش آموزان را فارغ داده است .

فارغان انستیتوت رسانه‏ یی نی که موفقانه انستیتوت را به پایان رسانیده وبعد از اخذ دیپلوم امروز به صفت خبرنگاران موفق در رسانه های چاپی، تصویری و صوتی اجرای وظیفه می نمایند. رادیو نی در این برنامه خود میخواهد مصاحبه‏ ی را با دانش آموختگان این انستتیوت داشته و از تجربیات بر حال آن ها جویا شود. دوشیزه گیتی کریمی از دانش آموختگان این انستتیوت بوده که اکنون در رادیو تلویزون ملی افغانستان به حیث خبرنگار اجرای وظیفه می نمایند. رادیو نی در برنامه (گفتگو باهمکاران ) از بانو کریمی دعوت کرده تا وی در مورد چگونگی فراگیری دانش مسلکی ژورنالیزم در انستیتوت رسانه یی نی وهم از فعالیت های کاری اش در رادیو تلویزون ملی افغانستان صحبت نمایند.

برنامه گفتگو بافارغان نی هر پنجشنبه: ساعت یازده الی دوازده قبل از ظهر

 

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK