کابل

Comments Off on کابل

kabulقرار گاه مرکزی دفتر نی در شهر کابل پایتخت کشور موقعیت دارد که دارای دیپارتمنت های ذیل:

 دفتر اجرائیوی برای ایجاد سهولت ها ؛ استیشن رادیو آموزشی ، سازمان دفاعی حقوق رسانه با شاخه های ان و مرکز رسانه های همگانی میباشد.

در دفتر مرکزی نی درکابل برعلاوه مشاورین ارشد در کنار مشوره دهی درمورد برنامه های ویدیویی ، رادیویی وهمچنان دارای مشاورین تخنیکی نیز میباشند.که موجودیت چنین مشاورین باعث سرعت در اموری کاری شده و تمام تجارب شان را در عمل برای برگذاری برنامه های اموزشی رسانه یی استفاده ازبرنامه های ویدیویی و وسایل رادیویی در کناراستفاده استدیوی های رادیویی معیاری بخرچ داده اند.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید:

طیبه لیاس هماهنگ کننده برنامه های آموزشی

آدرس الکترونیکی:taiba.liace@nai.org.af

شماره تماس: ۰۷۸۲۹۱۹۶۶۵

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK