منابع

مؤسسۀ نی یکمقدار مواد را راجع به انکشاف رسانه ها در افغانستان تهیه نموده است. شما در آیندۀ نزدیک از طریق این صفحه به مواد متذکره دسترسی خواهید یافت.

قانون دسترسی به اطلاعات

مقاله ها

نقش رسانه های اجتماعی در بهتر ساختن اخلاق اجتماعی

شبکه های اجتماعی (مفدیدت ها و اضرار آن)

چالش ها و معایب رسانه های اجتماعی و راه حل های آن

تحقیقات علمی پیرامون حقوق رسانه،و حق دسترسی به اطلاعات

معلومات مفید

کتاب راهنما برای ایجاد یک رادیو استیشن محلی

قصهی  یک  دهکده-    بر نامه رادیویی
قسمت ۱
قسمت ۲
قسمت ۳
قسمت ۴
قسمت ۵
قسمت ۶
قسمت ۷
قسمت ۸
قسمت ۹
قسمت ۱۰

قسمت ۱۱
قسمت ۱۲
قسمت ۱۳

قسمت ۱۴
قسمت ۱۵
قسمت ۱۶
قسمت ۱۷
قسمت ۱۸
قسمت ۱۹
قسمت ۲۰
قسمت ۲۱
قسمت ۲۲
در ذیل لینک های عده یی از سازمانهای ملی و بین المللی که در عرصۀ انکشاف رسانه ها با خبرنگاران افغان کار میکنند داده شده اند:

 گزارشگران بدون سرحد

یک سازمان غیر انتفاعی بوده که از آزادی آگاهی یافتن و آگاه ساختن دیگران در سراسر جهان دفاع میکند و نیز گزارش سالانۀ Worldwide Press Freedom Index را به چاپ میرساند.

کمیتۀ محافظت از خبرنگاران

خبرها  ومنابع خبری بین المللی نهاد های بین المللی بیطرف خبرنگاران را نشر نموده و متعهد به حفاظت از آزادی رسانه ها از طریق دفاع از حق خبرنگار مبنی بر اطلاع رسانی بدون ترس از انتقامجویی میباشد.

فدراسیون بین المللی خبرنگاران

این سازمان بالای حکومت ها فشار می آورد تا عدالت اجتماعی برای خبرنگاران و حقوق آنها را تامین نمایند.

انترنیوز

شبکۀ انترنیوز یک سازمان غیر حکومتی بین المللی بوده و در راستای توانمند سازی رسانه های محلی در سراسر جهان بمنظور تقویت آزادی بیان و دسترسی به معلومات کار میکند. انترنیوز در افغانستان از سال ۱۳۸۱ بدینسو فعالیت دارد.

انستتیوت گزارشدهی جنگ و صلح

انستتیوت گزارشدهی جنگ و صلح در عرصۀ نیرومند سازی ژورنالیزم محلی در ساحات جنگی فعالیت میکند. تمرکز فعلی این نهاد در افغانستان بالای تقویت گزارشدهی ژرف از طریق ایجاد یک شبکۀ مراکز رسانه یی در سراسر کشور میباشد.

مرکز گزارشدهی از بحران پولیتزر

مرکز گزارشدهی از بحران پولیتزر یک سازمان ژورنالیستی غیر انتفاعی و برندۀ جایزه است که متعهد به حمایت از ژورنالیزم آزاد بین المللی از طریق تمرکز بالای موضوعاتی که کمتر از آنها گزارشدهی صورت گرفته، میباشد. علاوتا ًاین نهاد هزینۀ سفر خبرنگارانی را که مایل به گزارشدهی روی چنین سوژه هایی باشند را نیز میپردازد.

بنیاد جامعۀ باز (انهدام دیوارها)

انهدام دیوار ها یک نمایشگاه سالانۀ عکس های مستند بنیاد جامعۀ باز است. این نهاد از سال ۱۹۹۸ تا الحال عکس های بیش از ۱۰۰ عکاس را که مبین وضعیت عدالت اجتماعی و حقوق بشر بوده اند، به نمایش گذاشته است.

ایکوال اکسیس

هدف ایکوال اکسیس ایجاد تغییر مثبت اجتماعی در جهان رو به انکشاف توسط انتقال معلومات مورد نیاز میباشد. در افغانستان تمرکز کاری ایکوال اکسیس بالای عرصه هایی نظیر مسایل مربوط به حقوق بشر و زنان، تعلیمات اسلامی، صحت و بهداشت، کاهش تقاضا برای مواد مخدر، انتخابات و مشارکت مدنی، حاکمیت قانون و تامین صلح میباشد.

فستیوال افغانی گپ جوان

فستیوال گپ جوان یک فستیوال اشتراکی کثیر الرسانه یی میباشد که هدف آن تشویق نمودن جوانان است تا حرف های دل شانرا با استفاده از شیوه های جدید و کهنۀ رسانه یی ابراز دارند.

نهاد مشورتی التای

رسانه های افغانستان در سال ۱۳۸۹ گزارش نهاد مشورتی التای تحت عنوان “رسانه های افغانستان در سال ۱۳۸۹” اولین ارزیابی جامع رسانه ها میباشد که تا ایندم در افغانستان صورت گرفته است.

آژانس خبری پژواک

پژواک بزرگترین آژانس خبری آزاد و مستقل در افغانستان است.

البانی اسوشیت

البانی اسوشیت در افغانستان منحیث یک سازمان مشورتی برای نهاد های تنظیم امور رسانه یی مشوره میدهد. البانی اسوشیت با کار در عرصۀ رشد و تنظیم امور رسانه ها در بخش های بهسازی روند صدور جواز برای رسانه ها، ساده سازی امور تنظیم ارتباطات و برنامه های آموزشی کمک نموده است.

پروژۀ خدمات مدیریت معلومات افغانستان

پروژۀ خدمات مدیریت معلومات افغانستان ظرفیت مدیریت معلومات را در حکومت افغانستان افزایش داده و خدمات مربوط به مدیریت معلومات را برای تمام سازمانهای موجود در افغانستان فراهم میسازد.

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان یک انستتیوت تحقیقاتی مستقل بوده که مرکز آن در کابل قرار دارد. هدف واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان جمع آوری معلومات مورد نیاز برای پالیسی سازان از طریق اجرای تحقیقات با کیفیت و درخور پالیسی و نشر فعالانۀ نتایج آنها، و نیز ترویج فرهنگ تحقیق و آموزش میباشد.

شبکۀ تحلیل گران افغانستان

شبکۀ تحلیل گران افغانستان یک نهاد غیر انتفاعی و مستقل در عرصۀ تحقیق پالیسی است.

انتخابات افغانستان

معلومات در مورد انتخابات افغانستان

نظر ندارد

نظر بدهید

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK