تماس

لطفا استفاده از این فرم برای تماس با نی تماس بگیریده.

 و یا با استفاده از اطلاعات زیر می توانید به طور مستقیم با ما تماس بگیریده 

کابل عبدالمجیب خلوتگر مدیر اجرایی
mujeeb@nai.org.af
; info@nai.org.af

 923 409 774 93+

مزارشریف نورآغا شریفی مدیرمرکز

712 403 786 93+, 580 269 799 93+
  nooragha.sharifi@nai.org.af

جلال آباد محمد آصف امین مدیرمرکز

589 410 798 93+
asif.amin@nai.org.af

قندهار عبدالسمیع غیرتمل مدیرمرکز
sami.ghairatmal@nai.org.af

هرات حامد مومن مدیرمرکز
hamed.momen@nai.org.af