د رادیو پروګرامونه

د رسنیو څارونکی په هر ۱۵ ورځو کې یوه راډیویی خبرونه تولید او د سلام وطندار له لارې، چې یوه ملی راډیویی شبکه ده، یې خپروی. دغه خپرونه په ټول هیواد کې د څه د پاسه ۳۰ راډیو ګانو له څپو څخه خبریږی.

۷ ورځنی راډیویی خبرونه
راډیویی خبر۳۴۰ 
راډیویی خبر ۳۴۱ 
راډیویی خبر ۳۴۲
راډیویی خبر ۳۴۳

راډیویی خبر۳۴۴

راډیویی خبر۳۴۵

راډیویی خبر۳۴۶

راډیویی خبر۳۴۷

راډیویی خبر۳۴۸

راډیویی خبر۳۴۹

راډیویی خبر۳۵۰

راډیویی خبر۳۵۱

راډیویی خبر۳۵۲

راډیویی خبر۳۵۳

راډیویی خبر۳۵۴

تبصرې نشته

تبصره ورکړۍ

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK