مربی گری روی خطی

نظارت به روند اطلاق  می گردد ، که ازاشتراک کننده گان بعد از برنامه های اموزشی نظارت و بررسی می کند و ازین طریق با اموزش دیده ها ارتباط برقرار کرده و انها را برای تطبیق بهتر کورس های اموزش راهنمایی می کند،  شبکه نی اموزش دیده ها را بعداز هریک از برنامه های مربوط به پروژه (اسیپ) مورد باز پرسی و نظارت قرار داده است ، اشتراک کننده ها در برنامه های اموزشی در سطح ولایت توسط اموزگاران شان نظارت می شوند.

هر اموزگار مکلف است تا هریک از اشتراک کننده هارا بعد از ختم برنامه نظارت کند،تمامی گزارش ها توسط نظارت گر ها در شبکه نی در صفحات اکسل اماده و به دیپارتمنت ارزیابی و نظارت فرستاده می شوند و برای پیشرفت های بعدی فرستاده میشوند ، یگانه هدف از نظارت کردن همانا مدنظر گرفتن راهنمایی برای تطبیق مهارت ها در کورس های اموزشی و نظارت از روند گزارش دهی شان می باشد،برای اینکه اشتراک کننده ها مکلف به انکشاف دادن گزارش های شان مرتبط به اموزش های که فرا گرفته اند گردند، اموزگاران شبکه نی برای هریک از اشتراک کننده شهادتنامه یا پایان نامه را بعد از تکمیل کردن گزارش های شان مرتبط به اموزش که شامل ان بودند را تفویظ می کند

تبصرې نشته

تبصره ورکړۍ

         

Back to Top

Links to Best Bookmaker William Hill it The UK