برنامه آموزشی آنلاین گزارش‌دهی از کوید-19 در تاریخ 17 دسامبر 2020  برای 17 خبرنگار ولایت  فراه  به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا 5 گزارش‌ پس از آموزش آنان نشر شده است