برنامه آموزشی آنلاین گزارش‌دهی از کوید-19 در تاریخ 17 دسامبر 2020  برای 25 خبرنگار ولایت هرات به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا هفت گزارش‌ پس از آموزش آنان نشر شده است