فراه

برنامه آموزشی آنلاین گزارش‌دهی از کوید-19 در تاریخ 17 دسامبر 2020  برای 17 خبرنگار ولایت  فراه  به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا 5 گزارش‌ پس از آموزش آنان نشر شده است نظیر احمد حیدریعبدالکریم دانشعبدالرزاق برازندهبصیر سیلابنعمت محمدی عبدالکریم دانش https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/عبدلکریم-دانش-Radio-TV-AfghanistanRTA.mp3 رادیو تلویزیون ملی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2021/01/Abdul-Razaq-Barazenda-RTA.mp3 Previous tab Next tab

هرات

برنامه آموزشی آنلاین گزارش‌دهی از کوید-19 در تاریخ 17 دسامبر 2020  برای 25 خبرنگار ولایت هرات به گونه‌ی آنلاین برگزار شد و اینجا هفت گزارش‌ پس از آموزش آنان نشر شده است فاضله صالحیشیر علی شیرزادوحیده وحید درانیروح الله دانشمحدثه موسوینثار احمد رساتوریالی ادیب وحیده وحید درانی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/Wahida-Wahid-Durani.mp3 محدثه موسوی https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/Mahdesa-Mosavi.mp3 توریالی ادیب https://nai.org.af/wp-content/uploads/2020/12/Toryalai-Adib.mp3 Previous…