عبدالعلی افغان، یکی از عکاس- خبرنگاران ( فوتوژورنالیست) در ولایت قندهار به اتهام نوشتن مطالب اهانت‌آمیز به نشانی دادستان‌های ولایت قندهار در صفحه‌ی رخ‌نامه‌اش (فیس‌بوک) زندانی شد.

دادستان استیناف ولایت قندهار می‌گوید که آقای افغان را به اساس کودهای جزایی که جدیداً توشیح شده است، باز داشت نموده و تأکید دارد که پس از این هر کسی که در فضای مجازی به افراد و اشخاص اهانت کند، مجازات خواهد شد.
دفتر نی بازداشت خبرنگاران را پیش از بررسی قضایای‌شان در کمیسیون برسی شکایات و تخلفات رسانه‌یی غیر قانونی می‌داند.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس عمومی دفتر نی در این زمینه گفت:« از آنجائی‌که قانون رسانه‌های همه‌گانی در زمینه‌ی رسانه‌ها قانون ارجح است، باید هر قضیه‌ی رسانه‌یی نخست در کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌یی که به اساس همین قانون تشکیل شده است بررسی شود و سپس در صورت موجودیت موارد جرمی، پرونده به نهاد‌های عدلی و قضایی ارجاع گردد.»
دفتر نی؛ از دادستانی ( سارنوالی استیناف) ولایت قندهار می‌خواهد تا هر چه عاجل خبرنگار موصوف را از بند آزاد نموده و بخاطر تطبیق قانون، پرونده را به کمیسیون بررسی تخطی‌ها و تخلفات رسانه‌یی در وزارت اطلاعات و فرهنگ راجع نماید.
باید تذکر داد که هیچ کسی صلاحیت اهانت برای اشخاص حقیقی و حکمی را از طریق هیچ ابزار‌ِ ندارد.
از سوی دیگر؛ دادستان‌های کشور باید متوجه این مهم باشند که شهروندان افغانستان از همه بیشتر به آن‌ها در زمینه‌ی اجرای قوانین چشم دوخته اند.