از سال ۱۳۸۴ بدینسو مؤسسۀ نی کورس های آموزشی متعددی را برای دست اندرکاران رسانه یی افغانستان دایر نموده است. فارغین این کورس ها در رسانه های مختلف دیداری، شنیداری و چاپی ملی و بین المللی کار میکنند.

چگونگی آموزش ما

 • انستیتوت رسانه یی نی

  این انستیتوت در وزارت اطلاعات و فرهنگ در هماهنگی با وزارت های تحصیلات عالی و معارف ثبت میباشد. دفتر مرکزی این انستیتوت در کابل و دفاتر ساحوی آن در هرات، کندهار، جلال آباد، مزار شریف میباشد. مدت برنامه دیپلوم این انیستیتوت که شامل دوسال است، در چهار سمستر تقیسم شده که سمستر آخر یا چهارم دوره تخصصی میباشد. انستیتوت نی درس های با کیفیت را در بخش خبرنگاری ارایه میکند.

 • کورس های کوتاه مدت

  مؤسسه نی در حال حاضر کورس های ذیل را تدریس می نماید:

  اساسات خبرنگاری – تدریس اساسات برای مبتدیان عرصۀ خبرنگاری
  رادیو ژورنالیزم – برای کسانی که میخواهند در برنامه های خبری رادیو کار کنند
  اساسات ویدیو ژورنالیزم – برای ویدیو ژورنالیستان جوان
  تولید پکیج رادیویی – برای کسانی که میخواهند مهارت های تولید رادیویی خود را تقویت نمایند
  ژورنالیزم تحقیقی – برای کسانی که میخواهند گزارش های تحقیقی تهیه نمایند
  همچنان کورس های قانون رسانه ها و اخلاقیات، مدیریت رسانه ها و بازاریابی رسانه یی در دست تهیه قرار دارند.