درصفحهء فیسبوک ارگ ریاست جمهوری افغانستان مطلبی به نشر رسیده است که از دید “نی” حمایت کنندهء رسانه های آزاد افغانستان خلاف قانون است.

اعلامیهء ارگ ریاست جمهوری دررابطه به پخش ونشر مطالب گوناگون کاربران صفحات اجتماعی بدون تخصیص مطلب وبدون اینکه حد اقل کسی بداندکه منظور ایشان چه کسان و کدام مطلب جعلی مشخصی بوده صرفأ با ترسیم خط ومرزهای جدید وخلاف قانون به پایان رسیده است. درپایان این اعلامیه آمده است که حکومت درتشریک مساعی با کاربران شبکه های اجتماعی کدهای اخلاقی برای رسانه های اجتماعی خواهد ساخت.

آنچه همگان میدانیم؛ وظیفهء دولت نه وضع اخلاق و کودهای اخلاقی بلکه حمایت از آزادی بیان و اصل مادهء ۳۴ قانون اساسی افغانستان است. رعایت اخلاق و ارشادات اخلاقی و کودهای لازم درین زمینه نخست کار ادیان الهی و ازان گذشته مسؤلیت ایمانی و وجدانی هرانسان ودرین راستا وظیفهء هر کاربر رسانه وصفحهء اجتماعی است و دولت حق ندارد که کود اخلاقی برای کاربران شبکه های اجتماعی بسازد.

ما درین ارتباط توقع داریم که دولت بجای پرداختن روی موضوعات حاشیوی بیشتر به مسؤلیتهای تاریخی خود توجه نماید تا باشد که رسانه ها و آزادی بیان که یک دستاورد نمونه و کلان چهارده سال اخیراست، حفظ وبیشتر ازپیش شگوفا گردد.