ام‌روز جرگه‌ی مشورتی صلح در کابل با حضور هزاران اشتراک کننده دایر شد. در جریان سخن‌رانی محمداشرف غنی، رئیس جمهور، یکی از شرکت کنندگان، خانم بلقیس روشن، با شعار «به طالبان جنایت‌کار، باج ندهید» می‌خواست که صدای اعتراض‌ش را بلند کند، اما با خشونت مواجه شده و صدای‌ش گذاشته نشد که بلند شود.

آن‌چه با این‌روی‌داد، روشن می‌شود، خلاف‌ورزی از قوانین نافذ، از جمله قانون اساسی افغانستان است. ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی افغانستان، آزادی بیان را از هرگونه تعرض مصئون دانسته است. دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور می‌خواهد تا برای بررسی این قضیه، شرایط و اوامر لازم را مهیا و اصدار نماید. به باور نی، نباید از کنار این مسئله به آسانی گذشت، زیرا اشتراک کنندگان جرگه‌ی مشورتی صلح به‌خاطر بیان دیدگاه‌های شان گردهم آمده اند، اگر چنین نتوانند، منطق تدویر این نشست، منتفی خواهد بود.