شماری از شهریان کابل امروز در برابر دفتر تلویزیون خصوصی” ۱″ در شهر کابل دست به تظاهرات زده و بر ضد مسؤلان و نشرات این تلویزیون و به نفع پولیس شعار می دادند.
مسؤلان تلویزیون “۱” ادعا دارند که این افراد از سوی مسؤلان یکی از حوزه های پولیس شهر کابل تحریک شده و دست به این اقدام زده اند.
اما در عین حال مسؤلان فرماندهی پولیس ولایت کابل دست داشتن پولیس و یا مسؤلان حوزه های امنیتی شهر کابل در تحریک شماری از شهریان کابل بر ضد رسانه ی را به شدت رد می نماید.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان تحریک بخشی از مردم بر ضد رسانه های این کشور را از سوی هر نهاد که باشد غیر قانونی می داند.
هرگاه افراد، نهاد های دولتی و غیر دولتی و اشخاص با نفوذ از نشرات رسانه ها متضرر می شوند و نشرات آن را غیر قانونی می دانند، به اساس قانون رسانه های همگانی افغانستان حق دارند به کمیسیون رسانه های همگانی شکایت نموده و از این طریق خواهان اعادۀ حثیت شوند، نه این که دست به اقدامات غیر قانونی زده و گروه از افراد را بر علیه رسانۀ تحریک نموده و از این طریق به امیال خود برسد.
ایجاب می نماید که پیش از اقدمات مانند تظاهرات از طریق حق پاسخ و در صورت داشتن دلایل موجه شکایت به مراجع قانونی صورت گیرد، چنین اقدامات بدون درنظرداشت آنچه گفته شد اقدام عجولانه پنداشته شده و منتج به نتایج ملموس نخواهد شد و فضای همکاری میان رسانه ها و نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی را مکدر می نماید.