پنجشنبه آخرین روز هفته رسانه های اجتماعی دردفتر نی با برگذاری برنامه های متفاوت تجلیل شد.
در ابتدا با برگزاری یک نشست خبری در جمع از خبرنگاران و تعدادی از کاربران رسانه های اجتماعی نی نگرانی خود را از محدود سازی رسانه های اجتماعی بیان کرد.
نگرانی های وجود دارد که دولت در تلاش است صفحات اجتماعی را به ویژه فیسبوک را محدود بسازد از جانبی دیگر برخی از کاربران فیسبوک که از سوی ادارات دولتی اجیر شده اند سبب بی اعتبار شدن آزادی بیان خواهد شد.
پس از کنفرانس خبری برنامه های موثری دیگری نیز اجراء گردید.