دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، به تعقیب اعلامیه مطبوعاتی مورخ ۶ جدی ۱۳۰۴ خویش بار دیگر از دولت افغانستان خواستار جدی توقف فعالیت نشراتی رسانه ی صوتی بنام رادیو صدای خلافت در نواحی شرقی افغانستان است. رادیوی متذکره از چندی قبل فعالیت های تبلیغاتی و ضد دولتی شان را به زبان پشتو آغاز نموده بود، اینک براساس گزارشاتی که به این دفتر مواصلت نموده است؛ رادیوی متذکره به زبان های دری و پشتو برنامه های تبلیغاتی شان را به صورت گسترده به راه انداخته و گفته میشود که نشرات این رادیو به زبان انگلیسی نیز آغاز خواهد شد.

دفتر نی ضمن اینکه فعالیت های نشراتی غیر قانونی از سوی بیگانگان و هراس افگنان در قلمرو حاکمیت افغانستان را نقض آشکار و صریح قانون و حاکمیت سیاسی افغانستان دانسته از عواقب سوء چنین اقدامات و تاثیرگذاری آن بر اذهان عامه در درازمدت ابراز نگرانی می کند. بنا بر این از مسئولین نهاد های امنیتی و ادارات ذیربط میخواهد تا با درک مسئولیت های قانونی شان و با در نظرداشت وضعیت نامناسب امنیتی در نواحی متذکره، به هر نحو ممکن با شناسایی و قطع فریکونسی مربوطه به فعالیت های چنین نشرات خاتمه داده تا از تولید، تکثیر و ترویج مفکوره های تروریستی، ضد دولتی و ایجاد شکاف بین دولت و شهروندان جلوگیری نمایند.

ما باور داریم که اجازه دادن به تداوم نشرات این رادیو می توانند گروه داعش را در جوزه شرقی کشور قادر به جلب داوطالبان بیشتر در صفوف تروریستان نماید که این امر آینده دیموکراسی وحاکمیت ملی کشور را زیر سوال می برد.