فرایند دیجیتال سازی تلویزیون های افغانستان از دو سال به این سو آغاز شده و تا هنوز تعدادی از تلویزیون های مرکز و ولایات از سیستم آنالوگ به دیجیتال انتقال یافته اند.

انتقال تلویزیون های افغانسان از سیستم آنالوگ به دیجیتال که یک امر لازمی و مهم در عرصه نهادینه سازی رسانه های افغانستان پنداشته می شود، با گذشت حدود دو سال از این فرایند، هنوز هم شمار زیادی از تلویزیون های افغانستان به دیجیتال منتقل نشده اند.

از جانب دیگر از سرنوشت مقرره دیجیتال سازی که از مدت ها به این سو روی میز حکومت افغانستان قرار دارد و با نهاد های حامی و اتحادیه های صنفی خبرنگاران مشوره نشده نیز معلوماتی در دست نیست.

عدم ارائه معلومات کافی و گاهی هم مبهم بودن این فرایند سبب نگرانی شماری از مدیران تلویزیون ها و رادیو های افغانستان شده و از گردانندگان این پروسه شکایت دارند که مبهم بودن این فرایند جلو پیشرفت و سرمایه گذاری آنان را در این زمینه گرفته است.

دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان با تکیه به ماده پنجاه قانون اساسی و ماده پنجم قانون رسانه های همگانی که دولت را مکلف به ارائه معلوماتی میدانند که از سوی شهروندان تقاضا شده است.

اداره اترا – وزارت مخابرات که در این زمینه مسئولیت دارند تا در مورد پیشرفت ها و مواردی را که سبب کند شدن فرایند انتقال تلویزیون های افغانستان از آنالوگ به دیجیتال می شوند با رسانه ها و شهروندان کشور در میان بگذارند.

نی همچنان از حکومت وحدت ملی می خواهد تا در جریان تهیه مسوده مقرره دیجیتال سازی تلویزیون ها، با نهاد های رسانه یی و حامی آزادی بیان و همچنان گردانندگان رادیو ها و تلویزیون های افغانستان در تماس شده و نظریات این سکتور را در مقرره متذکره درج نمایند.