روز گذشته برخی از رسانه های تصویری افغانستان؛ ضمن نشر خبر تجاوز یک ملا بر یک دختر خوردسال در شمال افغانستان تصویر، هویت و مصاحبۀ قربانی تجاوز جنسی را نیز منتشر کردند که این امر بر خلاف بند های هفت و هشت مادۀ ۴۵ قانون رسانه های همگانی افغانستان بوده و رسانه ها نباید مرتکب نشر این گونه موارد گردند.
در مادۀ ۴۵ قانون رسانه های همگانی آثار و مطالبی که تولید، چاپ و نشر آن ممنوع شده و خلاف قانون می باشد، نشر تصاویر و افشاء هویت قربانیان خشونت و تجاوز است که در بند هفت مادۀ ۴۵ قانون رسانه های همگانی آمده است:” افشاء هویت و پخش تصاویر قربانیان خشونت و تجاوز به نحوی که به حیثیت اجتماعی آنان صدمه وارد نماید.” و در بند هشت این ماده آمده است:” آثار و مطالبی که به امنیت روانی و صلامت اخلاقی جامعه خصوصاً اطفال و نوجوانان آسیب می رسانند.”
با توجه به مراتب بالا؛ رسانه ها حق ندارند تصاویر و هویت قربانیان خشونت وتجاوز را به نشر برسانند؛ زیرا نشر این گونه تصاویر و افشاء هویت سبب می گردد تا شخصیت قربانی در اجتماع جداً آسیب ببیند. کودک ده ساله ی که در شمال افغانستان مورد تجاوز جنسی یک ملای مسجد قرار گرفته است، آسیب بزرگ روان را متقبل شده و نشر تصویر آن حیثیت اجتماعی او و خانواده اش را جداً آسیب می رساند.
نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از تمام رسانه های دیداری، شنیداری وچاپی افغانستان جداً تقاضا می نماید که در گزارش های خویش اصل رعایت قانون رسانه های همگانی و موازین اخلاقی خبرنگاری را مد نظر داشته نباید مصاحبه و گزارش طوری تهیه شود که حقوق قربانی را صدمه بزند و از جانب دیگر اگر مشکلات حقوقی در این زمینه به وجود آید رسانه ها در دادگاه نمی توانند از خود دفاع قانونی نمایند.