از هفتۀ رسانه های اجتماعی در کابل در حالی تجلیل می شود که دشمنان آزادی بیان در پی مسدود کردن و یا اقلاً محدود ساختن این رسانه ها در افغانستان برآمده اند.
سه سال پیش نخستین بار دفتر نی هفتۀ اول ماه اسد را به عنوان هفتۀ رسانه های اجتماعی تجلیل نمود و از سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونیسکو خواست تا هفتۀ رسانه های اجتماعی را درج این سازمان نماید.
دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان همچنان از دولت افغانستان خواست تا یک روز هفتۀ اول ماه اسد را درج تقویم افغانستان نموده و این هفته را به عنوان هفتۀ رسانه های اجتماعی به رسمیت بشناسد.
این سومین باریست که هفتۀ اول ماه اسد به ابتکار دفتر نی در شهر کابل از رسانه های اجتماعی بزرگداشت صورت می گیرد.
در محفل که بخاطر تجلیل از هفتۀ رسانه های اجتماعی برگزار شده بود، بیشتر روی معیاری شدن کاربران رسانه های اجتماعی صحبت شد و از کاربران فیس بوک خواسته شد تا در استفاده از این رسانه ها دقت نموده و از نشر و پخش مطالب اهانت آمیز و ضد وحدت ملی بپرهیزند.
دفتر نی یک بار دیگر از سازمان یونیسکو می خواهد تا به خواست دفتر نی پاسخ مثبت داده و یک روز هفتۀ اول ماه اسد را به عنوان روز جهانی رسانه های اجتمعای به رسیمت بشناسد.
قابل ذکر است که پیشنهاد به رسمیت شناختن یک روز به عنوان روز جهانی رسانه های اجتماعی برای نخستین بار از سوی افغانستان آن هم از سوی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان شده است. پذیرفتن این درخواست و به رسمیت شناختن روز رسانه های اجتماعی از جانب یونیسکو یک دست آوردبزرگ معنوی برای افغانستان و شهروندان این کشور خواهد بود و این حق مردم افغانستان است که به خواست مشروع شان پاسخ مثبت داده شود.