این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران روزنامه های دولتی برای مدت ۱۰ روز در داخل دفتر روزنامه وطنداران دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۳۰ تن از خبرنگاران که ۱۱ تن آن طبقه اناث بودند شرکت کرده بودند.

روزنامه های دولتی افغانستان

نفیسه یعقوبی – خبرنگار روزنامه وطنداران

نفیسه یعقوبی – گزارش دوم

<iframe src=”https://www.w3schools.com” height=”600″ width=”900″>

یلدا بلوچ خبرنگار روزنامه وطنداران

<iframe src=”https://www.w3schools.com” height=”600″ width=”900″>

محمد رفیق قادری – خبرنگار روزنامه وطنداران

<iframe src=”https://www.w3schools.com” height=”600″ width=”900″>

نیک محمد آزاد – خبرنگار روزنامه هیواد

<iframe src=”https://www.w3schools.com” height=”600″ width=”900″>

شیر محمد نظری – خبرنگار روزنامه هیواد

<iframe src=”https://www.w3schools.com” height=”600″ width=”900″>

هدایت الله شیرزی – خبرنگار روزنامه هیواد

<iframe src=”https://www.w3schools.com” height=”600″ width=”900″>

کریمه ملکزاده ، نصیر احمد عسکر زاده ، وقار احمد – خبرنگار ان روزنامه کابل تایمز

<iframe src=”https://www.w3schools.com” height=”600″ width=”900″>

مسعوده قاری زاده – خبرنگار روزنامه کابل تایمز

<iframe src=”” height=”600″ width=”900″>

محمد یاسین – خبرنگار روزنامه اصلاح

<iframe src=” http://dailies.gov.af/site/eslah/eslah/news2/world2/17049-%D8%AF%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%AF-%D8%B1%D8%A8%DA%93%D9%88%D9%86%DB%90-%D9%BE%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%84.html” height=”600″ width=”900″>