این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن از طبقه ذکور اشتراک کرده بودند.

وحیدالرحمن

وحیدالرحمن

صفی الله مشفق

ربانی ساحل

عبدالله عبدالی

موالی رنگبار