این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن شرکت کرده بودند که ۳ تن از طبقه اناث و ۷ تن آن از طبقه ذکور بودند.

زهرا باقری

فاطمه سبحانی

فاطمه رحیمی

میرزا احمد رجب زاده

محمد جویا

محمد آصف صالحی

شفیق الله فرحمند

وسیع الله شیرزاد

نوید الله نعیمی

حبیب کریمی