این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۲ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند.

تمیم حمیدی

سید شریف قاسمی

عبدالودود رحمانی

محمد مسعود عتیق زادده

عبدالهادی احمدی

اسماعیل انوری

محسن عظیمی

سید نبی زاده

نجیب الله فیضی

ابومسلم خراسانی

حمید وحید یار

مسعود عظیمی