این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن شرکت کرده بودند که ۲ تن از طبقه اناث و ۸ تن آن از طبقه ذکور بودند.

زهره وانده

سمیه سها

عبدالخلیل علی زاده

محمد رامین

فیروز احمد

احمد الیاس

احمد بلال

مهدی احمدی

صلاح الدین واسق

احمد خالق محب