این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند.

نادر شاه

نقیب الله

شجاء الله

عبدالله

فرید احمد

آغا ولی

نصیر احمد