این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۸ تن شرکت داشتند که ۳ تن از طبقه اناث و ۵ تن آن از طبقه ذکوربودند.

سهیلا

سهناز

سوسن

شوکت علی شهاب

عبدالخاکیس صافی

متی الله

ارشاد الله

متی الرحمن