صنف اساسات خبرنگاری  از تاریخ ۵ الی ۹ اپریل برای ۷  اشتراک کننده گان در دفتر نی هرات  دایر گردید.

نسیم احمد تنها بنیاد شیخ الاسلام

حسن احمدی محصل

علی حسین حسینی محصل

فرهاد کلندری

علی جوادی

مسیح یوسفی طلوع اندیشه

محمد فرامرز محصل