این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۷ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند.

پشتون

حاجی محمد

نعمت الله

وحید الله

محمد

عبدالباقی

احمدالله