این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۴  تن شرکت کرده بودند که ۳ تن از طبقه اناث و یک تن آن از طبقه ذکور بود.

سباؤن

رویا

شازیه

سید رزاق