این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای ۷ تن از خبرنگاران  ریاست تربیت بدنی به مدت ۱۰ روز در داخل ریاست مطبوعات ریاست تربیت بدنی  دایر گردید. این آموزش توسط استادان مسلکی دفتر نی دایر گردید.

مژده روفی

عبید الله ظاهر امین

محمد عزیز ایوب فضلی

نور محمد بختیاری

احمد رامین سید

عجب نور سیر

محمد منصور عنابی