این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۰ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند.

سمیر اسلام زی

صمیم صافی

نصرت الله

عبد المومن

محمد

رمضان

عبد الرفیع کریم

طالع مند

همایون

شاهد