<p>

این آموزش برای مدت ۵ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۱۲ تن شرکت کرده بودند که ۷ تن از طبقه اناث و ۵ تن آن از طبقه ذکور بودند.

مینه مشتاق تنها

زراره نجفی

الهه نوری

معصومه حسنی

نرگس اورخش

خدیجه حسنی

شگوفه زلمی کوشا

احمد شاه نصیری

رجب علی حسنی

محمد دین کبریا

سمیع عزیزی

خوجه محمد رفیع حکیمی

</p>