این آموزش برای مدت ۸ روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد ۵ تن از طبقه ذکور شرکت کرده بودند.

احسان الله ساحل

عمران امیری

تمیم ساحل

اسد الله

کامین شیرزاد