این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 14 تن شرکت کرده بودند.

سونیا

زرغونه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Zarghona.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

منیژه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Manizha.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مژگان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Muzhgan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

اسپوژمی

گلالی نصیری

شریفه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Sharifa.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

لینا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Lina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زبیده

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Zubaida.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

آزیتا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/Azita.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زرفشان

ثنا

آنیاتا

شبانه