این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 14 تن شرکت کرده بودند.

سونیا

زرغونه

منیژه

مژگان

اسپوژمی

گلالی نصیری

شریفه

لینا

زبیده

آزیتا

زرفشان

ثنا

آنیاتا

شبانه