این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند.

نورزیه رضایی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/نورزیه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مژگان عزیزی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/مژګان.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مژده عزیزی

شمیلا تیموری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/شمیلا-تیموري-ترافيک-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

وجیهه حسین‌خیل

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/وجيهه-حسين-خيل-پوهنتون-راپور.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شگوفه صافی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/شګوفه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سعدیه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/سعدیه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ککوگل صافی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/کوکو-ګل.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

واحده هوتک

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/03/واحده.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]