این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 24 الی 27 مارچ 2019 در ولایت تخار دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند.

فاطمه _ رادیو ریحان 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Fatima.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ملالی _رادیو ریحان 2019/23/4

حسینه جویا_تلویزیون ماه نو 2019/23/4

آرزو احمدی_ رادیو تلویزیون برلیک 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Arezo-Ahmadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خاطره غلامی_ رادیو تلویزیون برلیک 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Khatira.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سبزه گل احمدی _ رادیو تلویزیون برلیک 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Sabza-Gul.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خاطره مهشید_رادیو همصدا 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Khairia-Mahshid.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مینه هوتک_رادیو ریحان 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Mina-Hotak.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عدیلا_رادیو همصدا 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Adila.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سیما یلدوز_رادیو همصدا 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Sima-Uldoz.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مژده_رادیو همصدا 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Mozhda.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

انیسه طغیان_رادیو همصدا 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Anisa-Toghyan.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هما_رادیو آی خانم 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Huma.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مدینه_رادیو آی خانم 2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Madina.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نظیفه شریفی_ آژانس خبرگزاری باختر2019/23/4

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/04/Nazifa.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]