این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 24 الی 27 مارچ 2019 در ولایت تخار دایر گردید. درین آموزش به تعداد 15 تن شرکت کرده بودند.

فاطمه _ رادیو ریحان 2019/23/4

ملالی _رادیو ریحان 2019/23/4

حسینه جویا_تلویزیون ماه نو 2019/23/4

آرزو احمدی_ رادیو تلویزیون برلیک 2019/23/4

خاطره غلامی_ رادیو تلویزیون برلیک 2019/23/4

سبزه گل احمدی _ رادیو تلویزیون برلیک 2019/23/4

خاطره مهشید_رادیو همصدا 2019/23/4

مینه هوتک_رادیو ریحان 2019/23/4

عدیلا_رادیو همصدا 2019/23/4

سیما یلدوز_رادیو همصدا 2019/23/4

مژده_رادیو همصدا 2019/23/4

انیسه طغیان_رادیو همصدا 2019/23/4

هما_رادیو آی خانم 2019/23/4

مدینه_رادیو آی خانم 2019/23/4

نظیفه شریفی_ آژانس خبرگزاری باختر2019/23/4