این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ1 الی 4 اپریل  2019 در ولایت فراه دایر گردید. درین آموزش به تعداد 18 تن شرکت کرده بودند.

نسیمه احمدی رادیو نشاط

فاطمه حجوب

فرحناز عظیمی

مهدیه نظامی رادیو تلویزیون راه فردا

خاطره رحیمی_نهاد ملی جوانان

شبنم فطرت_نهاد ملی جوانان

مروه ایوبی

بی بی گل نالان _ تلویزیون دنیا نو

حمیرا عادل _رادیو دنیا نو

فرشته نالان_رادیو دنیا نو

پریسا زمانی

گل جمال محمدی _رادیو فریاد

ثریا محمدی_رادیو نشاط

سحر محمدی _نهاد ملی جوانان

شهلا نورزی_ مجله سیستان

افسانه اسلمی_رادیو عروج

فاطمه بلوک