این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ1 الی 4 اپریل  2019 در ولایت فراه دایر گردید. درین آموزش به تعداد 18 تن شرکت کرده بودند.

نسیمه احمدی رادیو نشاط

فاطمه حجوب

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/05/Fatema-Hojub-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرحناز عظیمی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/05/Farahnaz-Azimi-farah-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مهدیه نظامی رادیو تلویزیون راه فردا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/05/Mahdiya-Nezami-Farah-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خاطره رحیمی_نهاد ملی جوانان

شبنم فطرت_نهاد ملی جوانان

مروه ایوبی

بی بی گل نالان _ تلویزیون دنیا نو

حمیرا عادل _رادیو دنیا نو

فرشته نالان_رادیو دنیا نو

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/05/Fareshta-Nalan-Farah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

پریسا زمانی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/05/parisa-Zamani-Farah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

گل جمال محمدی _رادیو فریاد

ثریا محمدی_رادیو نشاط

سحر محمدی _نهاد ملی جوانان

شهلا نورزی_ مجله سیستان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/05/Shahla-Noorzhee-Farah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

افسانه اسلمی_رادیو عروج

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/05/Afsana-Aslami-Farah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاطمه بلوک

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/05/Fatema-Boulak-Farah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]