این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 20 تن شرکت کرده بودند.

حماسه حمیدپورـ دانشګاه پروان

لیدا احمدی_ دانشگاه پروان

مهاجر عظیمی_دانشگاه پروان

سالمه نظامی_دانشگاه پروان

منزلماه نصرت_دانشگاه البیرونی

نگینه شیرزاد_دانشگاه البیرونی

فوزیه احمدی_دانشگاه البیرونی

عاصیه تاج_دانشگاه البیرونی

زهرا مسکین یار_دانشگاه البیرونی

هدیه همدل_دانشگاه البیرونی

هما سادات_دانشگاه پروان

لیزا احمدی_دانشگاه پروان

حسنیه سادات _دانشگاه پروان

فتانه امیری_دانشگاه پروان

فایزه محمدی_دانشگاه پروان

زهرا سعیدی_دانشگاه پروان

فرشته سخیزاده_دانشگاه پروان

فرشته ذاکری_دانشگاه پروان

لیزا میرزاد_دانشگاه پروان

مونسه رسولی_دانشگاه پروان