این آموزش برای مدت 4 روز دایر گردید. درین آموزش به تعداد 20 تن شرکت کرده بودند.

حماسه حمیدپورـ دانشګاه پروان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Hamasa-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

لیدا احمدی_ دانشگاه پروان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Leda-Amadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مهاجر عظیمی_دانشگاه پروان

سالمه نظامی_دانشگاه پروان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Salma-Nazami.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

منزلماه نصرت_دانشگاه البیرونی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Mazal-Maah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نگینه شیرزاد_دانشگاه البیرونی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Nagina-sherzad.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فوزیه احمدی_دانشگاه البیرونی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Fawzya.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عاصیه تاج_دانشگاه البیرونی

زهرا مسکین یار_دانشگاه البیرونی

هدیه همدل_دانشگاه البیرونی

هما سادات_دانشگاه پروان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/آHuma-saadat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

لیزا احمدی_دانشگاه پروان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Liza-Ahmadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

حسنیه سادات _دانشگاه پروان

فتانه امیری_دانشگاه پروان

فایزه محمدی_دانشگاه پروان

زهرا سعیدی_دانشگاه پروان

فرشته سخیزاده_دانشگاه پروان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/07/Freshta-Sakhyzad.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرشته ذاکری_دانشگاه پروان

لیزا میرزاد_دانشگاه پروان

مونسه رسولی_دانشگاه پروان