این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت کابل از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 دایر گردید.

طوبا فرازی_تلویزیون زن

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Tuba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاطمه عدیل_نهاد تساوی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Fatima-Adili.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاطمه محمدی_نهاد تساوی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Fatima-Mohamdi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سالمه غلامی_رادیو غربت

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Salima.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فرحت اظهر_خبرنگار ازاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Farhat.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

تمنا حفیظی_خبرنگار ازاد

رقیه راستین_رادیو نی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Ruqya.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شیبا عیار_تلویزیون نورین

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Sheeba.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مژگان عوامی_تلویزیون نورین

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Muzhgan1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عاقله ابراهیمی_تلویزیون زن

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/11/Aqlah.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]