این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 17 الی 20 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند.

طاهره_رادیو کلید

مینا صمیمی_دانشگاه کدر

عادله بارکزی_هفته نامه عصر

مریم فیضی_هفته نامه عصر

صدف صمیمی_ رادیو سما

نیلوفر محبت _رادیو ناری

خالده صادق_رادیو سما

بسیمه بارک_رادیو زیور

خاطره صاحب زاده

هما حقمل_رادیو زیور

روما حقمل_رادیو زیور