این آموزش برای مدت 4 روز از تاریخ 17 الی 20 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 11 تن شرکت کرده بودند.

طاهره_رادیو کلید

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Tahira.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مینا صمیمی_دانشگاه کدر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Mina-Samimi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

عادله بارکزی_هفته نامه عصر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Adila.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مریم فیضی_هفته نامه عصر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Maryam.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

صدف صمیمی_ رادیو سما

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Sadaf.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نیلوفر محبت _رادیو ناری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/nilofar.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خالده صادق_رادیو سما

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Khalida.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

بسیمه بارک_رادیو زیور

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Basmia.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خاطره صاحب زاده

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Khtira.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

هما حقمل_رادیو زیور

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Huma.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

روما حقمل_رادیو زیور

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/Roma.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]