این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) به مدت چهار روز از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 برای 10 تن دایر گردید.

عارفه همدرد _ دانشگاه بلخ

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/عارفه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاطمه عزیزی_ دانشگاه بلخ

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/فاطمه-عزیزی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مستوره ابراهیمی

حبیبه ابراهیمی

هما سادات ـ دانشگاه بلخ

عاطفه محمدی - دانشگاه بلخ

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/عاطفه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

رابعه نبی زاده_رادیو دانشجو

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/رابعه-1.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

زرغونه جعفری_دانشگاه بلخ

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/زرغونه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

کریمه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/کریمه.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سهیلا عمری_رادیو ارشاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/سهیلا.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]