این آموزش از طرف دفتر نی (حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان) به مدت چهار روز از تاریخ 28 الی 31 اکتبر 2019 برای 10 تن دایر گردید.

عارفه همدرد _ دانشگاه بلخ

فاطمه عزیزی_ دانشگاه بلخ

مستوره ابراهیمی

حبیبه ابراهیمی

هما سادات ـ دانشگاه بلخ

عاطفه محمدی - دانشگاه بلخ

رابعه نبی زاده_رادیو دانشجو

زرغونه جعفری_دانشگاه بلخ

کریمه

سهیلا عمری_رادیو ارشاد