این آموزش برای مدت  4 روز از تاریخ 18 الی 21 نوامبر 2019 دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند.

مستوره پاک بین_رادیو بامیان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/mastora-pakbin.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نرگس امیری_رادیو تلویزیون افغانستان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/nargis-amiri.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مونسه فدایی_تلویزیون بامیان

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/monis-fedayi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نوریه علیزاده

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/norya-alizada.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

گلجان محقق

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/guljan-muhaiqiq.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

گلثوم زهرا

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/gulsom-zahra.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نجیبه نجوا ابراهیمی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/najiba-ebrahimi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سیما امیری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/sema-amiri.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

صابره نیکزاد

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/sabira-nekzad.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

معصومه محمدی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/masoma-muhammadi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

فاطمه امیری

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/fatima-amiri.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

ربابه رضایی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/12/ربابه-رضایی.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]