این آموزش از طرف دفتر نی؛ حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان برای خبرنگاران در ولایت هرات دایر گردید.

کریمه مقصودیان ـ اتفاق اسلام 1/12/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/4-Karima-Maqsodian-Women-workers.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

سکینه حنانی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/14-Sakina-Hannani-Women-and-society.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مریم ایوبی - رادیو صدا جوان 30/11/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/1-Maryam-Ayoubi-Women-Bazzar.mp3″ width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نفیسه سادات-مجله بهینه

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/12-Nafisa-Sadat-Heath-report.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

شراره عزیزی- رادیو مردم18/11/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/2-Sharara-Azizi-Human-Rights.mp3″ width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مرجان توان بخش-تلویزیون عصر

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/15-Marjan-Tawanbakhsh-poligamy.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

طاهره علیزاده

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/3-Tahera-Alizadeh-women-and-peace.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

خاطره درویش

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/13-khatera-Darwish-Women-Police.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

لیلا منتظم - تلویزیون عصر 18/11/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/6-Laila-Montazim-Driving-seat-belts.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

صابره هاشمی - رادیو مژده 1/12/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/9-Sabera-Hashmi-Disable-women.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

نرگس احمدی

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/11-Nargis-Ahmadi-Immigration.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

الینا کریمی - صدا جوان 3/12/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/8-Increasing-Saffron-in-Herat-Elina-Karimi.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مرضیه ابراهیمی - خبرگزاری اژانش باختر 26/11/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/5-Marzia-Ebrahimi-25th-November.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

صدف احمدی- تلویزیون ترقی 3/12/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/7-Sadaf-Ahmadi-Violence-againt-women.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]

مرضیه مقصودی -روزنامه اتفاق اسلام 3/12/2018

[wonderplugin_pdf src=”https://nai.org.af/wp-content/uploads/2019/01/10-Marzia-Maqsodi-School-Girls-and-Folic-Acid-.pdf” width=”100%” height=”600px” style=”border:0;”]